คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิอัณฑิกา แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายระพีภัทร ปีคุณ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.
ชื่อ-นามสกุล : เด็ฏหญิงสาวิตรี ทองดี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนรดา สายกระสุน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา พาหา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายตะวัน บุญหลักคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไวภพ ผันนะรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจินตนา มาโนช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงไอลดา ศิริรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสา หงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาวิณี ผันนะรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3