คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรธรรม พรมสามสี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวรุณ บุญสนอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ ทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตร ทาสร้าง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิจ แอบจันทึก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ สิงโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย สายพนัส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย เครือมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจสมควร ลบศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวินัยธรชะโอด สนตจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ทาสร้าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ทางศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี จาบกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระเดช กำเหนิดเหมาะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกิจ พุทธไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนจากครู
เบอร์โทร : 0817902434
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา มีชัย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0922501148