กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศักดิ์สุธี สำกำปัง
ครู คศ.1

นางสาวฐาปนี พันธุ์เจริญ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2