กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศักดิ์สุธี ประวัติตานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1