กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายศุภกิจ พุทธไทย
ครู คศ.3

นางศรีสุวรรณ กุลสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวภานุมาศ หลุ่งเป้า
พี่เลี้ยง