กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายศุภกิจ พุทธไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0817902434

นางศรีสุวรรณ กุลสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0874384466

นางสาวภานุมาศ หลุ่งเป้า
พี่เลี้ยง
เบอร์โทร : 0930053671