กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายปัณณ์วิชญ์ แนวสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2