กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายต้อม จันทร์งาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3