กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีภูเบศวร์ วุฒิกมลชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2