กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีภูเบศวร์ วุฒิกมลชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0945679766