กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจินตนา เทพอรุณ
ครู คศ.1

นางวิภาวดี ผึ่งผาย
ครู คศ.1