กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิสมัย พรมสามสี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0871375190

นางจิรฐา หาญประสพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0890306594

นายวีระศักดิ์ ต้องกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0846301364