กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิสมัย พรมสามสี
ครู คศ.3

นางจิรฐา หาญประสพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวีระศักดิ์ ต้องกระโทก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1