ปฐมวัย

นางบุษรา วิทยวงศาโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางแสงจันทร์ ธรรมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวิจิตร คำไกร
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1