ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันทา มีชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 ถึงปัจจุบัน