ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 491
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 487
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 457
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 464
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 484