ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 85142
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 85330
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 85172
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 84901
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 85070