ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

             จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

นุบาล 2 14 15 29 นางวิจิตร  คำไกร
อนุบาล 3/1 12 9 21 นางแสงจันทร์  ธรรมทอง
อนุบาล 3/2 11 10 21 นางบุษรา  วิทยวงศาโรจน์

รวม

37

34

71

 

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 12 8 20 นางจิรฐา  หาญประสพ
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 10 10 20 นางพิสมัย  พรมสามสี
ประถมศึกษาปีที่ 2/1 18 11 29 นางคนึงนิตย์ หินจีน
ประถมศึกษาปีที่ 2/2       นายศุภกิจ  พุทธไทย
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 13 10 23 นางจินตนา  เทพอรุณ
ประถมศึกษาปีที่ 3/2       นางสาวภษมน สิงหธนานนท์
ประถมศึกษาปีที่ 4       นางสาวฐาปนี  พันธุ์เจริญ
ประถมศึกษาปีที่ 5/1       ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  หินจีน
ประถมศึกษาปีที่ 5/2       นายวีระศักดิ์  ต้องกระโทก
ประถมศึกษาปีที่ 6       นายปัณณวิชญ์  แนวสูง

รวม

116

89

205

 
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 8 15 23 นายศักดิ์สุธี  สำกำปัง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2       นางวิภาวดี  ผึ่งผาย
มัธยมศึกษาปีที่ 2       ว่าที่ร้อยตรีภูเบศวร์ วุฒิกมลชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 3       นายต้อม  จันทร์งาม

รวม

57

77

134

 

รวมทั้งหมด

210

200

410