หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนบ้านวังดินสอ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรที่เปิดสอนมี 3 ระดับ คือ
         1. ระดับก่อนประถมศึกษา  ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
         2. ระดับประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
         3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551