พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. จัดระบบการเรียนรู้  ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธณรมยิ่งขึ้น
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนรักกีฬา  และมีน้ำใจนักกีฬา
4. ส่งเสริมสนับสนุนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ต่อการเรียนการสอน
5. สนับสนุนให้นักเรียนมีเจตติที่มีในการประกอบอาชีพสุจริต  โดยสอดคล้องกับอาชีพผู้ปกครอง
6. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านยาเสพติด  และอบายมุขทั้งปวง
7. สร้างกิจกรรมเพื่อเป้นสื่อประสารสัมพันธ์กับชุมชน
8. จัดระบบการบริหารโรงเรียน   ให้เอื้อต่อการมีส่วนรวมของชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
9. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่ความเป็นอาเซียน