วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนบ้านวังดินสอ สามารถบริหารจัดการและพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักเรียน  ให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข คงความเป็นไทย ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพยากรที่มีคุณภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และให้บริการชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ