ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านวังดินสอ โรงเรียนบ้านวังดินสอ
07 มี.ค. 61 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test:NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
National Test:NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 7 มีนาคม 2561
โรงเรียนบ้านวังดินสอ / ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านวังดินสอ
07 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านวังดินสอ โรงเรียนบ้านวังดินสอ
02 มี.ค. 61 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
01 มี.ค. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านวังดินสอ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังดินสอ
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ในวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2561
สถานที่ โรงเรียนบ้านวังดินสอ/การแต่งกาย ชุดลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังดินสอ
28 ก.พ. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3
โรงเรียนบ้านวังดินสอ โรงเรียนบ้านวังดินสอ
26 ก.พ. 61 การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.2
โรงเรียนบ้านวังดินสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
26 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ป.4-5
โรงเรียนบ้านวังดินสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี เขต 8 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาปูน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  ในวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขาปูน/การแต่งกาย ชุดลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านวังดินสอ
19 ก.พ. 61 ถึง 20 ก.พ. 61 การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.1-2
โรงเรียนบ้านวังดินสอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
14 ก.พ. 61 หน่วยเคลื่อนที่โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี ได้ออกหน่อยเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านวังดินสอ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนบ้านวังดินสอ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี